Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı

Av. Dursun AL tarafından yazılan bu makale, Econder Uluslararası Akademik Dergi’de yayınlanmıştır.

Öz
Toplu eylemler hakkında ILO 87 ve 98 sayılı uluslararası sözleşmeleri ile AİHS 11. ve 10 maddeleri bulunmaktadır. Anayasamızın 90. Maddesi gereğince AİHM tarafından temel haklardan kabul edilen sendikal haklar konusunda iç hukukumuzla uluslararası sözleşmelerin çatıştığı noktalarda ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin üstün tutulacağı açıktır. Ancak zaman zaman bu uluslararası hukuk kuralının uygulanmadığı görülmektedir. Çalışmamızda sırasıyla toplu eylem hakkı, grev hakkı, grev yasakları ve bu hususlara ilişkin uluslararası hukuk düzenlemeleri ve ulusal hukukun ile uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırılıkları incelenmeye çalışılacaktır.

Makalenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

, ,